akselerometre

ivmeölçer

accéléromètre

aksesuar *

1) eklenti 2) donatımlık

accessoire

aksiyom

belit

axiome / το αξίωμα

aksiyon

eylem

action

aksiyoner

paydaş

actionnaire

aktif *

1) etkin, canlı 2) etkili, etken

actif

aktör

(erkek) oyuncu

acteur

aktüel

güncel

actuel

akustik

1) yankı bilimi 2) yankı düzeni 3) yankılanım, sesdağılım

acoustique / η ακουστική

akuzatif

belirtme durumu

accusatif

akü (akümülatör)

akımtoplar

accumulateur

alafranga

batılıca

alla franca

alaminüt

çarçabuk, ayaküstü

à la minute

alarm

tetikdur

alarme

alaturka

doğuluca

alla turca

alegori

yerine

allégorie / η αλληγορία

aleksi

okuma yitimi

alexie / η αλεξία

alfabe

abece

alphabet / το αλφάβητων

alivre

dalında satış, önceden satış

à livrer

almanak

yıllık

almanach

alpinizm

dağcılık

alpinisme

alpinist

dağcı

alpiniste

alternatif *

1) seçenek 2) almaşık 3) dalgalı

alternatif

alternatör

dalgalı akım üreteci

alternateur

altimetre

yükseklikölçer

altimètre

alturist

özgeci, özgecil, elcil

altruiste

alturizm

özgecilik, elcillik

altruisme

amatör

özngen, özenci

amateur

ambalaj (yapmak)

sarmak

emballage

ambale (olmak)

1) şaşkına dönmek 2) başı şişmek

emballé

ambargo

engelleyim

embargo

amblem

belirtke

emblème / το έμβλημα

ambulans

cankurtaran (taşıt)

ambulance

amenajman

düzenleyim

aménagement

amfibi

yüzergezer

amphibie / το αμφίβιων

amnezi

bellek yitimi

amnésie

amoral

aktöredışı, töredışı

amoral

amortisman

sönüm

amortissement

amortisör

yumuşatmalık

amortisseur

amplifikatör

yükselteç

amplificateur

ampirizm

deneycilik

empirisme

anabolizma

özümleme

anabolisme

anakronik

çağaşımlık

anachronique / αναχρονικό

anakronizm

çağaşım

anachronisme / ο αναχρονισμός

analitik

1) irdeleyici 2) irdelemeli

analytique / αναλυτικ-ός/ή/όν

analiz *

irdeleme

analyse / η ανάλυσις

analjezi

acı yitimi, ağrı yitimi

analgésie / η αναλγησία

analjezik

ağrıkesici

analgésique / αναλγητικ-ός/ή/όν

analoji

1) benzeşim, benzeme 2) örnekseme 3) andırışma

analogie / η αναλογία

anarşi

1) başsızlık 2) kargaşa

anarchie /η αναρχία

anarşik

kargaşalı, karışık

anarchique / άναρχος αναρχικός

anarşist

1) baştanımaz 2) kargaşacı

anarchiste / ο αναρχικός

anatomi

1) gövde yapısı 2) gövde bilimi 3) içyapı

anatomie / η ανατομία

ançüez

balık ezmesi

anchois

anemi

kansızlık

anémie / η αναιμία

anestezi

uyuşturma

anesthésie / η αναισθησία

anestezik

uyuşturucu, duyumsuzlaştırıcı, bayıltıcı

anesthésique / αναισθητικ-ός/ή/όν

angaje

bağımlı, bağlanmış

engagé

angajman

bağlantı

engagement

animizm

canlıcılık

animisme / ο ανιμισμός

anjin

boğaz yangısı

angine

anket

soruşturma, sormaca

enquête

anketör

soruşturmacı, "sormacacı"

enquêteur

anomali

sapıklık, sapaklık

anomalie / η ανομαλία

anonim

adsız

anonyme / η ανωνυμία

anons

(sesli) duyuru

annonce

anormal

1) olağandışı, dengesiz 2) sapık

anormal / ανόμαλ-ος/η/ον

anot

artıuç

anode

ansiklopedi

bilgilik

encyclopédie / η εγκυκλοπαίδια

antant

antlaşma

entente

anten

duyarga

antenne

anterit

incebağırsak yangısı

entérite

antet

başlık

en-tête

antik

ilkçağ işi

antique

antikor

karşınözdek

anticorps

antipati

sevimsizlik, soğukluk, karşıtduyu

antipathie / η αντιπάθεια

antitez

karşısav

antithèse / η αντίθεση

antoloji

seçki

anthologie / η ανθολογία

antre

giriş

entrée

antrenman

1) çalışım 2) alıştırma

entraïnement

antrenör

çalıştırıcı

entraîneur

antrparantez

ayraç içinde, ayrıca, sırası gelmişken

entre parenthèses

anyon

eksin

anion

apandisit

körbağırsak yangısı

appendicite

apel

çağrım

appel

aperitif

açar

apéritif

apolet

omuzluk

épaulette

apraksi

işlev yitimi

apraxie / η απραξία

apriori

önsel

à priori

apse

irinlenme, yangı, irinşiş

abcès

arabesk

1) arap müziği 2) girişik bezeme

arabesque

aranje (etmek)

düzenlemek, uyarlamak

arrangé

aranjman

düzenlemek

arrangement

arazöz

yersular

arroseuse

areometre

sıvıölçer

aréomètre

aristokrasi

soyluerki

aristocratie / η αριστοκρατία

aristokrat

beysoylu, soylu

aristocrate

aritmetik

1) sayı bilimi, sayıbilgisi 2) sayıbilimlik, sayıbilgilik

arithmétique

arkaik

eskil

archaïque / αρχαϊκ-ός/ή/όν

arkaizm

1) aşnılık, eskillik 2) çağaşım

archaïsme / ο αρχαϊσμός

arkeolog

kazıbilimci

archéologue / ο αρχαιολόγος

arkeoloji

kazı bilimi

archéologie / η αρχαιολογία

armatür

donatı

armature

armoni

uyum

harmonie / η αρμονία

arşiv

belgelik

archives/ το αρχείων

arter

1) atardamar 2) anayol

artère / η αρτηρία

arterit

atardamar bozukluğu

artérite / η αρτηρήτις

artist

1) sanatçı 2) oyuncu

artiste

asansör

götürgeç

ascenseur

asimetri

bakışımsızlık

asymétrie / η ασυμμετρία

asimetrik

bakışımsız

asymétrique / ασυμμετρικ-ός/ή/όν

asimilasyon

1) özümleme 2) benzeşme

assimilation

asistan

yardımcı

assistant

aspiratör

emmeç

aspirateur

astronomi *

gök bilimi

astronomie / η αστρονομία

astronot

uzayadamı

astronaute / ο αστροναύτης

atak

1) atılım, akın 2) saldırı

attaque

atavizm

atacılık

atavisme

ateizm

tanrıtanımazlık

athéisme / ο αθεϊσμός

atlet

yarışımcı

athlète / ο αθλητής

atletizm

yarışımcılık

athlétisme / ο αθλητισμός

atölye

işlik

atelier

avangart

öncü

avant-garde

avanproje

öntasarı

avant-projet

avans

öndelik

avance

avantaj *

1) çıkar, yarar 2) üstünlük

avantage

averaj

ortalama

average

avukat

aklamacı, "aklayıcı"

avocat

bagaj

1) yük, denk 2) yük yeri

bagage

baget

çubuk

baguette

balans

denge

balance

balast

kırmataş

ballast

balistik

atış bilimi

balistique

bandaj

1) sargı 2) kayış

bandage

bank

sıra

banc

banliyö

dolaylık, çevre, yörekent

banlieue

baraj

1) su bendi 2) büğet, bağlağı 3) engel

barrage

barisfer

ağıryuvar

barysphère / η βαρυσφαίρα

bariyer

tosuk

barrière

barometre

basınçölçer

baromètre / το βαρόμετρο

batonsale

tuzluçubuk

bâton salé

bej

sazrengi

beige

betoniyer

karmaç

bétonnière

biblo

süslük

bibelot

bigudi

sarmaç, kıvırtmaç

bigoudi

bisiklet

çiftteker

bicyclette

biyografi

özgeçmiş, yaşamöyküsü

biographie

biyoloji

yaşam bilimi, dirim bilimi

biologie

biyonik

1) dirimkurgusu 2) dirimkurguluk

bionique

biyosfer

dirimyuvarı

biosphère

blokaj

1) bekletim 2) yığım

blocage

blöf

kandırmaca, kurusıkı

bluff

bobin

sarımlık

bobine

boks

yumrukoyunu

boxe

bombardıman

topa tutma

bombardement

bombe

şişkinlik, kabarıklık

bombé

bonbon

şekerleme

bonbon

bone

başlık

bonnet

bonkör

eliaçık, iyiliksever

bon coeur

bonservis

iyi iş belgesi, iş başarı belgesi

bon service

botanik

bitki bilimi

botanique / η βοτανική

boykot

direniş

boycott

brakisefal

kısakafalı

brachycéphale

branş

dal, kol

branche

bröve

uzluk belgesi

brevet

brülör

yakaç, yakmaç

brûleur

brüt

kesintisiz

brut

bukle

büklüm, kıvrım

boucle

buldozer

yoldüzler, yoldüzer

bulldozer

bulvar

genyol

boulevard

burjuva

kentsoylu, kenter

bourgeois

burs

öğrenimlik

bourse

done

veri

donnée

detay *

ayrıntı

détail

direk *

doğrudan

directe

dikte *

yazdırım

dictée

doktrin *

öğreti

doctrine

doküman *

belge

document

domestik

evcil

domestique

dominant

baskın

dominant

egzersiz *

alıştırma

exercice

endemik *

salgın

endémique

enerji *

erke

énergie

enflamasyon *

yangı

inflammation

enformasyon, enformatik *

bilişim

information, informatique

enteresan *

ilginç

intéressant

eritrosit

alyuvar

érythrocyte

eksper*

bilirkişi

expert

faks *

belgeç, belgegeçer

fax

faktör *

etken

facteur

filoloji

dil bilimi

phylologie

filtre *

süzgeç

filter

fizyoloji *

işlev bilimi

physiologie

fonksiyon *

işlev

fonction

fotokopi *

tıpkıbasım

photocopie

garanti *

güvence

garantie

global *

dünyalık

globale

gramer

dil bilgisi

grammar

grup *

öbek

groupe

halüsinasyon *

varsanı

hallucination

histoloji

doku bilimi

histologie

homojen *

bağdaşık

homogenous

illüzyon *

yanılsama

illusion

istatistik *

sayımlama

statistiques

izolasyon *

yalıtım

insulation

kalite *

nitelik

qualité

kampüs *

yerleşke

campus

kapasite *

sığa, kapsam

capacité

karakter *

kişilik

caractère

kategori *

ulam

catégorie

kompleks *

karmaşık

complexe

komünikasyon *

iletişim

communication

konsantrasyon *

derişim

concentration

konsolidasyon *

süreletme

consolidation

kontrol

denetim

contrôle

kramp

kasınç

crampe

kriter *

ölçüt

critères

kronik *

süreğen

chronique

lenf *

akkan

lymphe

liste *

dizelge

liste

lokosit

akyuvar

leucocyte

medya *

basın-yayın

média

mekanizma *

düzenek

mécanisme

meridyen *

boylam

méridien

mesaj, posta *

ileti

message

metamorfoz *

başkalaşım

métamorphose

metot *

yöntem

méthode

monoton *

tekdüze

monotone

moral *

özgüç

morale

mutasyon *

değişinim

mutation

normal *

olağan

normale

numara *

sayı

nombre

objektif *

nesnel

objectif

organizasyon *

düzenleme

organisation

orijinal *

özgün

original

otorite *

yetke

autorité

over

yumurtalık

ovaire

paradoks *

çelişki

paradoxe

pasif *

edilgen

passif

performans *

başarım

performance

plaj *

kumsal

plage

plato *

yayla

plateau

popüler, favori *

gözde

populaire, favori

prensip *

ilke

principal

prezantasyon

sunum

présentation

primer

birincil

primer

problem *

sorun

problème

prodüktör

yapımcı

producteur

program *

izlence

programme

proje *

tasarı

projet

prosedür *

işlem, işleyiş

procédure

proses *

süreç

process

provokasyon

kışkırtma

provocation

radyoaktif *

ışın etkin

radioactive

randıman *

verim

rendement

rapor *

yazanak

rapport

rejisör

yönetmen

régisseur

resesif

çekinik

récessif

restoran *

aşevi

restaurant

rezistans

direnç

résistance

sekunder *

ikincil

secondaire

sekreter *

yazman

secrétaire

sembol *

simge

symbole

semptom *

belirti

symptôme

sentez *

bireşim

synthèse

sistem *

dizge

système

simülasyon *

öğrence

simulation

solüsyon

çözelti

solution

spesifik

özgül

spécifique

spesiyal

özel

spécial

standart *

ölçün

standard

statik *

duruk

statique

statü *

durum

statut

subjektif *

öznel

subjectif

teori *

kuram

théorie

testis *

erbezi

testicle

trotu[v]ar

kaldırım

trottoir

tümör *

ur

tumeur

versiyon *

sürüm

version

viraj *

dönemeç

virage

ultrason *

yansılanım

ultrason

.

شنبه 12 بهمن 1392
بؤلوملر : سؤزجوك,